Čistejšie aj v lesoch okolo Banskej Štiavnice

SOŠ lesnícka Banská Štiavnicauž tradične spolupracuje pri čistení prírody v rámci nášho projektu aj s Mestskými lesmi BŠ a inak tomu nebolo ani 8. apríla, kedy v lokalitách poľovných revírov PR Banky a PZ Tanád urobili poriadny „záťah“. Podarilo sa im odľahčiť toto prostredie o 950 kg odpadu. Akcie sa zúčastnilo 24 žiakov prvého ročníka spolu s 2 učiteľkami a pracovníkmi  mestských lesov. Odpad bol bezplatne zlikvidovaný na zbernom dvore v Banskej Štiavnici.