Ciele projektu

Školy v súčasnosti plnia viac vzdelávaciu ako výchovnú funkciu. Tá je potláčaná aj množstvom admistratívneho zaťaženia pedagógov. Cieľom projektu je preto vychovávať dobrovoľníckou prácou.

Chceme vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav. Tento cieľ chceme dosiahnuť zapojením čo najväčšieho počtu základných a stredných škôl do očisty lesa. Školy môžu aktivity organizovať v rámci vyučovania technickej výchovy, biológie, občianskej náuky, telesnej výchovy, v rámci krúžkovej činnosti, kurzu ochrany života a zdravia, turistického kurzu, školských výletov, branných cvičení, dobrovoľníckych aktivít a podobne.

Chceme očistiť les od odpadkov, a tým zvýšiť jeho atraktivitu a pozitívne pôsobenie na návštevníkov. Les má byť zdrojom pozitívnych zážitkov, pokoja a oddychu, zdravia a krásy. 

Popri tom chceme nenútenými vzdelávacími aktivitami oboznámiť mládež s funkciami lesa priamo v teréne, s konkrétnymi rastlinami a ich pôsobením na človeka a živočíchov. Dosiahnuť, aby mladí ľudia spoznali prírodu a videli v pobyte a pohybe v nej zdravšiu alternatívu pre trávenie voľného času, ako je mesto, vlastná izba a elektronické zážitky. Toto je opäť vhodná parketa pre pedagógov, ktorí môžu svojich žiakov nenútene a neformálne vzdelávať takouto formou zážitkového vyučovania a pestovať tak u nich vzťah ku prírode založený na poznatkoch, práci a zodpovednosti.

Poznávaním atraktívnych miest v prírodnom prostredí Slovenska budovať v mladých ľuďoch vzťah ku krajine, v ktorej sa narodili, poskytnúť im možnosť získania pekných a kladných zážitkov a pocitu národnej hrdosti, aby nám neodchádzali do zahraničia, a ak predsa áno, aby sa radi vracali domov.