Deň Zeme v Lipanoch

Aj Gymnázium v Lipanoch prispelo svojimi aktivitami ku Dňu Zeme. Študenti II.A, II.B
a sexty navštívili čističku odpadových vôd v Lipanoch, kde im p. Babík ukázal jednotlivé
stupne čistenia vody s dôkladnou analýzou. Zvieratkám na Hradisku sme prispeli
separovaným bioodpadom. Následne sa študenti presunuli do úpravovne vody v Brezovici,
kde im náš bývalý žiak Pavol Kopnický, v súčasnosti vedúci úpravovne, ukázal priestory
a pracoviská. Bohužiaľ počasie znemožnilo vo väčšom zber odpadkov, ale aj tak
jednotlivci z prímy, tercie a kvarty pozbierali odpad pri ceste na Špárovú, okolia školy a pri
kríži. V popoludňajších hodinách študenti Regionálnej výchovy navštívili Torysky s plánom úpravy
okolia prameňa Torysy, ale spustená závora im v tom zabránila. Pozreli si zbernú nádrž na pitnú vodu v Blažovskej doline a zaniknutú obec Blažov. 
Aktivity sa samozrejme dotýkali aj samotného vyučovania. Riešili sa úlohy s ekologickou
problematikou, púšťal sa film o vzniku Dňa Zeme a v diskusiách sa analyzovali  globálne
problémy ľudstva. Výzdoba školy poukazovala na význam tohto dňa.
PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Beáta Blažovská, Ing. Gabriela Lazoríková, Mgr. Silvia Hozová